Polityka Zwrotów

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić

zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia

kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni

od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w

trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów

do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów i poinformowania Sprzedawcy droga

elektroniczna na adres office.madi@gmail.com

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym

Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z

uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od

umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do

Sklepu Internetowego nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania

terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed

jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym

w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony

w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie,

zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży

Towarów uznaje się za niezawartą.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient

może zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: MDI Michał

Kowalski, ul. Juliana Ordona 20/44, 40-164 Katowice.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach

określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)., m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

6. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi

przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do

zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu

14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy

sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub

dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.